Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Propisi i pravilnici

Zakon o vodama
Zakon o vodnim uslugama
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
Zakon o hrani
Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Zakon o zaštiti potrošača
Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda („Narodne novine“, br. 146/12)
Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda („Narodne novine“, br. 83/10160/13)
Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građevine i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine („Narodne novine“, br.109/11)


Opći akti Tekija d.o.o.:

pdfOdluka o odvodnji
pdfDruštveni ugovor Tekija d.o.o. 2020. godinu
pdfDruštveni ugovor Tekija d.o.o. 2019. godina
pdfDruštveni ugovor Tekija d.o.o.pdf
pdfDodatak IV - Kolektivnog ugovora
pdfDodatak III - Kolektivnog ugovora
pdfDodatak II - Kolektivnog ugovora.pdf
pdfDodatak I - Kolektivnog ugovora .pdf
pdfKolektivni ugovor Tekija d.o.o.

pdfPravilnik o radu Tekija d.o.o.
pdfPravilnik o radu Tekija d.o.o.
pdfTEKIJA-organizacijska-struktura.pdf
pdfDopuna Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga
pdfOpći tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

pdfOdluka o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode - 2021.g.

pdfOdluka o mjerilima, kriterijima i postupku za otpis dijela isporučene i obračunate vodne usluge potrošačima zbog nekontroliranog istjecanja vode


Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine: