Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Djelatnost javne odvodnje obuhvaća skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode ili iznimno u podzemne vode, obradu mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju te upravljanje tim građevinama.

Upravljanje predstavlja redovito održavanje funkcionalne ispravnosti građevina za javnu odvodnju uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, donošenje općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga, planiranje razvoja i drugi poslovi radi osiguranja stanja trajne funkcionalne sposobnosti građevina za javnu odvodnju.

Djelatnost javne odvodnje Tekija d.o.o. obavlja na cijelom području Požeštine koju čine gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, te općine Velika, Kaptol, Jakšić, Brestovac i Čaglin.

Sustav javne odvodnje sastoji se od kanalizacijske mreže duljine oko 350km, 55 crpnih stanica i 8 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Požege za sada se provodi samo mehaničkim pročišćavanjem otpadnih voda.

Značajna problem u javnoj odvodnji je mješoviti sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda koji nije dimenzioniran za prihvat svih oborinskih voda.
Prema broju stanovnika riješenu javnu odvodnju ima oko 45 % stanovništva što ne zadovoljava te se zadnjih nekoliko godina pojačano radi na izgradnji sustava javne odvodnje.

Rad vitalnih objekata na sustavu javne odvodnje nadzire se putem sustava daljinskog nadzora i upravljanja.

Na području Požeštine izgradnja kanalizacijskih sustava i uređaja za pročišćavanje daleko zaostaje za izgradnjom vodoopskrbnih sustava. Odvodnja otpadnih i oborinskih voda riješena je djelomično u gradovima Požega, Pleternica i Kutjevo, te općinskim središtima Velika, Kaptol i Jakšić. Pored toga izgrađen je manji broj zasebnih sustava u Hrnjevcu, Vetovu, Eminovcima, Bertelovcima i Ovčare.

Priključenost stanovništva na sustave odvodnje je nezadovoljavajuća - 45% što je slično prosjeku u Republici Hrvatskoj. Požeški sustav odvodnje je u globalu mješovitog tipa, ali postoje i dijelovi razdjelnog tipa, to jest samo sanitarne kanalizacije (15 km) te nekoliko kilometara oborinske (4 km). To je najveći i najstariji sustav odvodnje u županiji. Izgradnja datira od 1914. godine, a izgrađeno je oko 130 km kanalske mreže. S obzirom na konfiguraciju terena slivno područje središnjeg dijela sustava - grada Požege podjeljeno je na sliv: kolektor Česma, Sjeverni kolektor, Južni kolektor i Glavni kolektor.
Glavni kolektor izgrađen je u duljini od 3,22 km od betonskih i azbestcementnih cijevi. Sjeverni kolektor je duljine 3,17 km od betonskih cijevi, izveden je sifonski prijelaz ispod rijeke Orljave, spojen je na transportni kolektor koji završava na uređaju za pročišćavanje. Kolektor Česma izgrađen je u duljini od 1,25 km, a Južni u duljini od 1,2 km od betonskih cijevi. Transportni kolektor je duljine 2,55 km od betonskih cijevi i završava na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda - CUPOV "Požega" na lokaciji Vidovci.

Periferna (prigradska) naselja uglavnom imaju razdjelni sustav odvodnje. Pogotovo to vrijedi za naselja u kojima se nedavno gradila kanalizacijska mreža.

U 2006. godini završeni su započeti radovi na opremanju mehaničkog stupnja pročišćavanja centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege ugradnjom automatske grube rešetke i početkom izrade projektne dokumentacije biološkog stupnja pročišćavanja.

Na sustavu odvodnje je ukupno izgrađeno 28 crpnih stanica, što sustav odvodnje čini sve složenijim u smislu upravljanja, ali i povećanja troškova pogona i održavanja. Na mješovitoj kanalizaciji izvedeno je 10 kišnih preljeva s ispustom u vodotoke.

Značajan problem u odvodnji otpadnih i oborinskih voda predstavlja postojeći mješoviti sustav odvodnje koji nije dimenzioniran za prihvat svih oborinskih voda. U slučajevima većih oborina dolazi do pojave tlačnog sustava i djelomičnog izljevanja sadržaja odvodnog sustava. Jedan od razloga za ovu pojavu je nedovoljno održavanje postojećeg i neizgrađenost kanalskog sustava odvodnje oborinskih voda na području naselja, uz napomenu da Tekija d.o.o. nije nadležna za planiranje, projektiranje, izgradnju i održavanje kanalskog sustava za odvodnju oborinskih voda.

Redovno održavanje i čišćenje odvodnog sustava obavlja se pomoću kamera za snimanje i specijalnog stroja “Canal jet” koji smanjuje udio radne snage u obavljanju ove djelatnosti, povećava efikasnost rada sustava, ali i poboljšava uvjete rada za djelatnike. Tekija d.o.o. posjeduje dva ovakva stroja koji omogućuju kvalitetno održavanje sustava odvodnje. Nabavkom novog, većeg i efikasnijeg vozila osigurano je efikasnije održavanja sve većeg i zahtjevnijeg sustava.

Daljnji prioriteti razvoja proizlaze iz Plana provedbe vodno-komunalnih direktiva koji je usklađen s EU i u kojemu su definirani ciljevi i vrijeme izgradnje pojedinih aglomeracija. U toku je priprema studijsko-projektne dokumentacije za sufinanciranje sredstvima EU za aglomeracije Požega, Pleternica i Velika-Kutjevo.