Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Postupak priključenja na sustav javne vodoopskrbe i sustav javne odvodnje otpadnih voda

Stranka podnosi Zahtjev za priključenje na vodovodnu i/ili kanalizacijsku mrežu. Zahtjev se podnosi na tipskom obrazcu na šalteru za rekamacije informacije u prizemlju upravne zgrade Tekije d.o.o.

Obavezno se prilaže slijedeća dokumentacija:

  1. Kopija katastarskog plana 1:1000, ne stariji od 6 mjeseci (Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Požega, Županijska 11, soba 1).
  2. Zemljišno-knjižni izvadak ili izvadak iz BZP-a (baze zajedničkih podataka, za katastarske općine koje su nakon 2000. godine imale novu katastarsku izmjeru) ne stariji od 6 mjeseci ili drugi dokaz o vlasništvu (Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel – Gruntovnica, Sv. Florijana 2).
  3. Građevnsku dozvolu , potvrdu glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o dopuštenju gradnje, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15. veljače 1968. godine. Uvjerenje izdaje katastarski ured ( Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Požega, Županijska 11) ili Nadležno upravno tijelo ( Požeško – slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7).
  4. Korisnik građevina je dužan, uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje, osim dokumentacije točaka 1,2 i 3, priložiti dokaz o pravu korištenja građevine ( pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnoštenje zahtjeva za priključenje ovjereno kod javnog bilježnika).
  5. Uplatiti 24 EUR  + pdv na blagajni Tekija d.o.o. za trošak izlaska na teren, utvrđivanje načina i uvjeta priključenja i izdavanje suglasnosti.

Nakon podnesenog zahtjeva Tekija d.o.o. će u roku od najduže 30 dana izdati suglasnost i dostaviti Vam je poštom na kućnu adresu.

Napomena: Bespravno sagrađena građevina koja je u postupku legalizacije može se privremeno priključiti na komunalne vodne građevine. Vlasnik ili korisnik mora dostaviti dokaz da je u zakonski propisanom roku podnio zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju ( zahtjev ovjeren od strane Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo ili potvrda da je zahtjev predan u zakonski propisanom roku). Privremeni priključak može se koristiti do donošenja rješenja o izvdenom stanju.

pdfZahtjev za izdavanje suglasnosti za priključenje

pdfZahtjev za najam hidrantskog nastavka s vodomjerom

pdfZahtjev za izdavanje posebnih uvjeta građenja
pdfZahtjev za izdavanje potvrde na glavni projekt

POSTUPAK PRIKLJUČENJA ZA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE:

pdfIzgrađena građevina
pdfGrađevinska čestica
pdfPoljoprivredno zemljište ili zelena površina
pdfZemljište za obavljane poslovne djelatnosti
pdfJednostavna građevina