Društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga

0800 200 088

info@tekija.hr

Vodovodna 1

Potpisan ugovor o sufinanciranju 11 projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Požeštine sufinanciranih iz programa Nacionalnog programa otpornosti i oporavka

Potpisan ugovor o sufinanciranju 11 projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Požeštine sufinanciranih iz programa Nacionalnog programa otpornosti i oporavka

Dana 29.11.2023. god. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za „Izgradnju dijela sustava vodoopskrbe i odvodnje na području gradova Požege, Pleternice i Kutjeva te općina Čaglin, Jakšić i Kaptol“.


Potpisivanju ugovora bili su nazočni potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Ugovor su potpisali Elizabeta Kos,dipl.ing.građ. za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković, dipl.ing.građ i direktor Tekije d.o.o. Anto Bekić, dipl.ing.stroj.

Tekija d.o.o je prijavila 11 projekata projekata vodoopskrbe i odvodnje na području Požeštine za sufinaciranje iz programa Nacionalnog programa otpornosti i oporavka.

Ukupna vrijednost projekta je u iznosu od 13.634.494,80 €.
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 10.907.595,84 €.
Bespovratna sredstva u iznosu 8.726.076,67 € što je najviši mogući iznos
sufinanciranja od ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka

Partneri i sufinancijeri na projektu su gradovi Požega, Pleternica i Kutjevo, te općine
Jakšić, Kaptol i Čaglin.
Ukupan iznos prihvatljivih troškova Projekta u visini do 10.907.595,84 € će se sufinancirati iz:
- sredstava Nacionalnog programa otpornosti i oporavka u visini do najviše 8.726.076,67 € (80 %)
- Sredstava za sufinanciranje prihvatljivih troškova Projekta u visini 2.181.519,17 € bez poreza na dodanu vrijednost (20 %) i to:

o Hrvatske vode 1.090.759,59 € (50 %)
te gradovi i općine sukladno udjelima pojedinačnih projekata na području JLS
o Grad Požega 138.061,57 € (6,35 %)
o Grad Pleternica 443.243,73 € (20,3 %)
o Grad Kutjevo 44.455,50 € (2,05 %)
o Općina Jakšić 249.591,88 € (11,45 %)
o Općina Čaglin 45.830,67 € (2,1 %)
o Općina Kaptol 169.576,23 € (7,75 %)

Cilj projekta je izgradnja 27,017 km vodovodne mreže, 16,694 km gravitacijske i 4,699 km tlačne kanalizacijske mreže i 3 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u vremenskom periodu 2023-2025.godine.
Ukupan broj stanovnika područja koje je obuhvaćeno ovom prijavom je 6.226, a planirani broj stanovnika koji će se priključiti na novoizgrađenu vodovodnu mrežu je 1.347, a na kanalizacijsku mrežu 1.107.
Planiran broj priključaka na vodovodnoj mreži je 660, a na kanalizacijskoj 516.

Ovom projektnom prijavom postići će se sljedeći rezultati:

Vodoopskrba:
- Poboljšati standard života stanovnika u navedenom području
- Smanjiti gubitci vode u sustavu
- Smanjiti havarije zbog pucanja cjevovoda
- Stanovnicima će biti dostupna zdravstveno ispravna voda za piće
- Dužina izgrađene mreže bit će 27,017 km
- Novih priključaka će biti 660.

Odvodnja:
- Poboljšati standard života u navedenom području
- Smanjiti onečišćenja vodotoka i podzemlja prestankom korištenja septičkih jama, te ispuštanja otpadnih voda u vodotok
- Dužina izgrađene mreže bit će 16,694 km gravitacijske i 4,699 km tlačne
- Biti će izgrađena 3 UPOV-a
- Broj novih priključaka će biti 516.

Ugovorom su obuhvaćeni sljedeći projekti:
1. Magistralni i opskrbni vodovod Požega-Pleternica
2. Izgradnja vodovodne mreže i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Cerovac-Granje
3. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Čaglin-1.etapa-izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
4. Vodovodna mreža naselja Bjeliševac
5. Vodovodna mreža naselja Šumanovci
6. Sustav odvodnje naselja Brodski Drenovac-Bučje-Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac- dionica Bučje – Zagrađe i UPOV
7. Kanalizacijska mreža u dijelu Orljavske ulice u naselju Vidovci
8. Kanalizacijska mreža u dijelu Radničke ulice u naselju Dervišaga
9. Kanalizacijska mreža u ulicama V.Nazora i B.Trenka u naselju Jakšić
10. Kanalizacijska mreža u Osječkoj ulici u naselju Jakšić
11. Sustav vodovoda i odvodnje naselja Bešinci, Doljanovci i Podgorje

Projektom će se za navedeno područje postići usklađenje sa Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWD, 91/271/EEC), Direktivom o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju (EU 2020/2184) te zahtjevima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.

Navedeno će se postići kroz sljedeće:
- Izgradnja novog magistralnog i opskrbnog vodovoda i osiguranje sigurne opskrbe pitkom vodom
- Priključenje stanovnika na novoizgrađene vodovodne mreže
- Projektiranje, izgradnja i održavanje sustava prikupljanja i transporta otpadnih voda u skladu s najboljim tehničkim spoznajama bez uzrokovanja prekomjernih troškova. Ovo se posebno odnosi na količine i svojstva otpadnih voda, nepropusnosti sustava prikupljanja i transporta
- Projektiranje, izgradnja i održavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, te ispuštanje otpadnih voda u skladu Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda.
- Priključenjem stanovnika na novoizgrađeni sustav odvodnje otpadnih voda
- Smanjenjem zagađenja podzemnih voda

Realizacijom ovih projekata do kraja 2025. godine će se omogućiti priključenje 660 domaćinstava na vodovodnoj mreži i 516 na kanalizacijskoj mreži, te pročišćavanje otpadnih voda na novoizgrađenim kanalizacijskim mrežama.
S obzirom na kratki rok provedbe do kraja 2025. godine Tekija d.o.o. je ovim projektom dobila nove obaveze: izrada natječajne dokumentacije i provođenje javnih nadmetanja za sve elemente projekta, te provedba svih projekta na terenu.

 

SL2a

 

SL3a

 

sl4a