Roof kontakt

0800 200 088

Breadcrumbs

Natječaj za odabir kandidata za direktora Tekija d.o.o.

 OBJAVLJENO: 02.10.2019.

 

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 26. i 28. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i čl. 32. i 33. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Požega, Vodovodna 1 te Odluke Skupštine TEKIJA d.o.o. br.:497-3/19 od 01. listopada 2019.godine raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.

za obavljanje vodnih usluga

 

I.

Raspisuje se natječaj za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.

 

 II.

 

UVJETI:

 

Pored općih uvjeta propisanih odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i odredbama Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o., kandidat za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. mora ispunjavati posebne uvjete kako slijedi:

 

- ima stečen VSS/VII stupanj stručne spreme građevinskog, strojarskog, ekonomskog, pravnog ili biotehničkog smjera,

- položen vozački ispit “B” kategorije,

- aktivno znanje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) u govoru i pismu,

- izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel, kao i rad na internetu ),

- nema sudsku zabranu obavljanja djelatnosti iz predmeta poslovanja Društva,

- nije kažnjavan za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne naplate ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prijevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- rukovodne i organizacijske sposobnosti koje se u suštini i u načelu procjenjuju na temelju izrađenog, obrazloženog i obranjenog Programa rada Društva za naredno četverogodišnje razdoblje.

- visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju potrebna za uspješno upravljanje trgovačkim društvom koje se u suštini i u načelu procjenjuju na temelju provedenog usmenog dijela testiranja kandidata.

 

Prednost: radno iskustvo na rukovodećim i/ili upravljačkim poslovima za koje je kao uvjet propisan minimalno studij odnosno stručna sprema tražena od kandidata u ovom natječaju.

 

III.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za Natječaj, kandidati za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. su dužni dostaviti:

 

 • Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog natječaja,

 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslika diplome ovjerene kod javnog bilježnika) a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske u skladu s točkom II. uvjeta ovog natječaja,

 • Dokaz o radnom iskustvu ((Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme). Kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi,

 • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao). Kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno koje je vrste poslova kandidat obavljao,

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice) a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika,

 • dokaz (potvrdu sveučilišne ustanove, ovlaštene škole ili centra za strane jezike, svjedodžbu ili drugu službenu ispravu iz koje je vidljivo poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika u skladu s točkom II. uvjeta ovog natječaja).

 • dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati),

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak odnosno da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda,ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

 • Izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika danu pod punom kaznenom, prekršajnom i imovinskom odgovornosti da kod kandidata ne postoje okolnosti iz članka 239.st.2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima,

 • dokaz da ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, ukoliko se u prijavi poziva na to pravo koje može ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije,

 • Plan i program rada i razvoja trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za naredno četverogodišnje razdoblje.

Kandidatima za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. će se radi sastavljanja što kvalitetnijeg Plana i programa rada i razvoja TEKIJA d.o.o. za naredno četverogodišnje razdoblje u otvorenom roku za dostavu ponude, po prethodnoj najavi, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju, odnosno prezentirati potrebni podaci vezani uz rad i poslovanje Društva.

Dokumenti koje se dostavljaju u preslici ne moraju biti ovjereni osim za one dokumente za koje se ovim Javnim natječaje propisuje da moraju biti dostavljeni u ovjerenoj preslici ali je odabrani kandidat dužan na uvid dostaviti originale traženih dokumenata.

 

IV.

Direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. imenuje Skupština Društva, a Nadzorni odbor i Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. koje imenuje Skupština, daju mišljenje o kandidatima nakon provedenog postupka javnog natječaja te obavljenog usmenog dijela testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave.

 

V.

Urednom prijavom smatra s prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju i koja je dostavljena na način i roku propisanom ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Upravu zgradu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja i poslova iz djelatnosti Društva te potrebna znanja i sposobnosti za uspješno upravljanje trgovačkim društvom. Razgovor s kandidatima će se u jednom dijelu sastojati i od testiranja njihova znanja iz posebnih uvjeta utvrđenih točkom II. ovog Javnog natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

 

VI.

Javni natječaj za imenovanje direktora Društva biti će objavljen na web stranici Društva te dostavljen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na objavu.

 

VII.

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu.

 

VIII.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni po završetku natječaja.

 

IX.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: TEKIJA d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega sa naznakom “ Natječaj na javni natječaj za imenovanje Uprave Društva- direktora/direktorice TEKIJA d.o.o.- NE OTVARATI“.

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“ broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

X.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

 

TEKIJA d.o.o.

Predsjednik Skupštine

v.r. Mario Pilon, dipl. oec.