Obavjest korisnicima vodoopskrbe

Zbog izvođenja radova izvanrednog održavanja vodoopskrbnog sustava u naselju Kutjevo,  dana  06.11.2019.g.  ( srijeda ) od 8:30 sati doći će do prekida isporuke vodne usluge javne vodoopskrbe korisnika u slijedećim ulicama :

Ulica župnika Mirka Messnera   –  korisnici od kbr 13 do 47 i od kbr 2 do 56;
Ulice Vodenička, Vinogradska, Luke Imbrišimovića, Ivane Brlić Mažuranić, Andrije Hebranga – svi korisnici;

Potpuna normalizacija vodoopskrbe biti će uspostavljena odmah po završetku radova tijekom dana, predvidivo od 11:30 sati.

Molimo cijenjene korisnike vodoopskrbe za razumijevanje.

S poštovanjem,

D I R E K T O R
v.r.  Anto Bekić, dipl.ing.

Potpisivanje ugovora za izvođenje radova za projekt - aglomeracija Pleternica

09. listopada 2019. godine

POTPISIVANJE  UGOVORA ZA  IZVOĐENJE RADOVA  ZA PROJEKT
Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica

    U prostoru vijećnice Grada Pleternice, dana 07.10.2019. godine izvršeno je potpisivanje ugovora za izvođenje radova u sklopu provođenja projekta "Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica", Tekije d.o.o. kao naručitelja i  odabranog ponuditelja: Zajednica ponuditelja PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Požega, Industrijska 30 i  RIKO d.o.o., Slovenija, Ljubljana, Bizjanova ulica 2.

    Ukupna vrijednost predmetnih radova iznosi  134.656.990,40 kune i sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (70,00%) te sredstava Ministarstva zaštite okoliša i energetike (12,97%), Hrvatskih voda (12,97%) i projektnih partnera Grad Pleternica (2,64%), Grad Požega (0,76%), Općina Jakšić (0,59%), sukladno Ugovoru o sufinanciranju.
 
    Ugovor su potpisali direktor Tekije d.o.o., Ante Kolić i   predstavnik zajednice ponuditelja direktor tvrtke  PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Ino Galić.

    Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su  ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, njegov zamjenik Davor Vukmirić, gradonačelnica grada Pletrenica Antonija Jozić, zamjenik požeško-slavonskog župana Željko Jakopović, predsjednik gradskog vijeća grada Požege Željko Glavić, gradonačelnik  grada Požege Darko Puljašić, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević i drugi.

    Projekt razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica uključuje rekonstrukciju i dogradnju postojećeg sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljana i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari, Novoselci.

    Navedeni  projekt ima za cilj unaprjeđenje sustava odvodnje te pročišćavanja otpadnih voda na području grada Pleternice, te okolnih naselja na jedinstvenom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Pleternica (UPOV) III. stupnjem pročišćavanja nakon njegove izvedbe.

     Nakon izvedbe sustava javne odvodnje aglomeracije Pleternica očekuje se povećanje priključenosti sa dosadašnjih 52 % na 90 %, odnosno priključenje na sustav javne odvodnje dodatnih 4.696 stanovnika na području aglomeracije.

View the embedded image gallery online at:
https://tekija.hr/novosti.html#sigProIdc949b2ab47

 

Natječaj za odabir kandidata za direktora Tekija d.o.o.

 OBJAVLJENO: 02.10.2019.

 

Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), članka 26. i 28. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i čl. 32. i 33. Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, Požega, Vodovodna 1 te Odluke Skupštine TEKIJA d.o.o. br.:497-3/19 od 01. listopada 2019.godine raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ

za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.

za obavljanje vodnih usluga

 

I.

Raspisuje se natječaj za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o.

 

 II.

 

UVJETI:

 

Pored općih uvjeta propisanih odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19), odredbama Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i odredbama Društvenog ugovora TEKIJA d.o.o., kandidat za direktora/direktorice trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. mora ispunjavati posebne uvjete kako slijedi:

 

- ima stečen VSS/VII stupanj stručne spreme građevinskog, strojarskog, ekonomskog, pravnog ili biotehničkog smjera,

- položen vozački ispit “B” kategorije,

- aktivno znanje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) u govoru i pismu,

- izvrsno poznavanje rada na računalu (iskustvo u radu s programskim paketom MS Office: Word, PowerPoint, Excel, kao i rad na internetu ),

- nema sudsku zabranu obavljanja djelatnosti iz predmeta poslovanja Društva,

- nije kažnjavan za kazneno djelo prouzrokovanja stečaja, povrede obveze vođenja poslovnih knjiga, oštećenja vjerovnika, pogodovanja vjerovnika, zloupotrebe u postupku prisilne naplate ili stečaja, neovlaštenog otkrivanja i pribavljanja poslovne ili proizvodne tajne ili prijevare iz Kaznenog zakonika Republike Hrvatske,

- najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,

- rukovodne i organizacijske sposobnosti koje se u suštini i u načelu procjenjuju na temelju izrađenog, obrazloženog i obranjenog Programa rada Društva za naredno četverogodišnje razdoblje.

- visoki radni standardi, samostalnost u radu, odgovornost i pouzdanost, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine, prilagodljivost različitim radnim aktivnostima u dinamičnom radnom okruženju potrebna za uspješno upravljanje trgovačkim društvom koje se u suštini i u načelu procjenjuju na temelju provedenog usmenog dijela testiranja kandidata.

 

Prednost: radno iskustvo na rukovodećim i/ili upravljačkim poslovima za koje je kao uvjet propisan minimalno studij odnosno stručna sprema tražena od kandidata u ovom natječaju.

 

III.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za Natječaj, kandidati za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. su dužni dostaviti:

 

 • Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz ovog Javnog natječaja,

 • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslika diplome ovjerene kod javnog bilježnika) a kandidat koji je odgovarajući stupanj obrazovanja stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti izvornik diplome zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni jezik i potvrdu o priznatoj visokoškolskoj kvalifikaciji od nadležnog tijela ili agencije Republike Hrvatske u skladu s točkom II. uvjeta ovog natječaja,

 • Dokaz o radnom iskustvu ((Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja iz koje je razvidno da kandidat ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci i poslovima u odgovarajućem stupnju stručne spreme). Kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno da ima najmanje deset godina radnog iskustva u odgovarajućoj stručnoj spremi,

 • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao). Kandidat koji je radno iskustvo stekao izvan Republike Hrvatske dužan je dostaviti potvrdu, zajedno sa prijevodom ovlaštenog sudskog tumača za predmetni strani jezik, iz koje je razvidno koje je vrste poslova kandidat obavljao,

 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice) a kandidat koji nije državljanin Republike Hrvatske dužan je dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika,

 • dokaz (potvrdu sveučilišne ustanove, ovlaštene škole ili centra za strane jezike, svjedodžbu ili drugu službenu ispravu iz koje je vidljivo poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika u skladu s točkom II. uvjeta ovog natječaja).

 • dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati),

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak odnosno da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga, te da nije donesena nepravomoćna presuda,ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave

 • Izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika danu pod punom kaznenom, prekršajnom i imovinskom odgovornosti da kod kandidata ne postoje okolnosti iz članka 239.st.2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima,

 • dokaz da ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, ukoliko se u prijavi poziva na to pravo koje može ostvariti isključivo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije,

 • Plan i program rada i razvoja trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. za naredno četverogodišnje razdoblje.

Kandidatima za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. će se radi sastavljanja što kvalitetnijeg Plana i programa rada i razvoja TEKIJA d.o.o. za naredno četverogodišnje razdoblje u otvorenom roku za dostavu ponude, po prethodnoj najavi, omogućiti uvid u svu relevantnu dokumentaciju, odnosno prezentirati potrebni podaci vezani uz rad i poslovanje Društva.

Dokumenti koje se dostavljaju u preslici ne moraju biti ovjereni osim za one dokumente za koje se ovim Javnim natječaje propisuje da moraju biti dostavljeni u ovjerenoj preslici ali je odabrani kandidat dužan na uvid dostaviti originale traženih dokumenata.

 

IV.

Direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. imenuje Skupština Društva, a Nadzorni odbor i Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za odabir kandidata za direktora/direktoricu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o. koje imenuje Skupština, daju mišljenje o kandidatima nakon provedenog postupka javnog natječaja te obavljenog usmenog dijela testiranja kandidata koji su podnijeli uredne prijave.

 

V.

Urednom prijavom smatra s prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju i koja je dostavljena na način i roku propisanom ovim natječajem.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune biti će pozvani na razgovor u Upravu zgradu trgovačkog društva TEKIJA d.o.o., Vodovodna 1, Požega, o čemu će biti pravovremeno obaviješteni. Kroz razgovore s kandidatima utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, poznavanje korporativnog upravljanja i poslova iz djelatnosti Društva te potrebna znanja i sposobnosti za uspješno upravljanje trgovačkim društvom. Razgovor s kandidatima će se u jednom dijelu sastojati i od testiranja njihova znanja iz posebnih uvjeta utvrđenih točkom II. ovog Javnog natječaja.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj, te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom.

Kandidat koji pristupi razgovoru dužan je predočiti izvornike svih dokumenata za koje se u ovom natječaju nije tražila preslika ovjerena kod javnog bilježnika.

 

VI.

Javni natječaj za imenovanje direktora Društva biti će objavljen na web stranici Društva te dostavljen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na objavu.

 

VII.

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu.

 

VIII.

O rezultatima izbora kandidati će biti pisano obaviješteni po završetku natječaja.

 

IX.

Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na adresu: TEKIJA d.o.o., Vodovodna 1, 34000 Požega sa naznakom “ Natječaj na javni natječaj za imenovanje Uprave Društva- direktora/direktorice TEKIJA d.o.o.- NE OTVARATI“.

U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („NN“ broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

X.

Pravo je Društva ovaj Javni natječaj poništiti u bilo kojem trenutku i bez obveze postojanja nekog opravdanog razloga. U slučaju poništenja ovog Javnog natječaja, Društvo nikome ne odgovara za bilo kakvu štetu.

 

TEKIJA d.o.o.

Predsjednik Skupštine

v.r. Mario Pilon, dipl. oec.

 

Dopis dobavljačima e račun obavijest

24. 06. 2019.g.
                                                                           
3.1.         /19KP                                                                                          
Važna obavijest dobavljačima u postupku                                    
javne i jednostavne nabave i korisnicima usluga
TEKIJA d.o.o.,-  dostavlja se             
Dobavljačima TEKIJA d.o.o.        
Korisnicima usluga TEKIJA d.o.o.  

 

Poštovani,

obavještavamo sadašnje i buduće dobavljače da je TEKIJA d.o.o. Požega, Vodovodna 1. OIB: 57790565988, obveznik provođenja javne i jednostavne nabave kada nabavlja robu, radove i usluge, neovisno o njihovoj vrijednosti a time i obveznik primjene odredbi Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018).
Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) od 01. srpnja 2019. godine javnim naručiteljima više neće biti dozvoljeno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili u skeniranom obliku putem e-maila.
Napominjemo kako je TEKIJA d.o.o. sukladno čl. 6. st.2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018) obavezna zaprimati i plaćati isključivo e-račune koji su sukladni EU normi i koji se dostavljaju putem informacijskog posrednika koji je usklađen s navedenom normom.
Napominjemo da se skenirani račun u pdf. formatu, koji je dostavljen putem elektronske pošte, ne smatra e-računom u javnoj nabavi i takve račune TEKIJA d.o.o. NEĆE PRIHVAĆATI NITI ĆE IZVRŠAVATI PLAĆANJE TAKVIH RAČUNA.
Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od  1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanjem računa budući da svako plaćanje po računu koji nije u skladu s odredbama navedenog Zakona povlači za posljedicu prekršajnu odgovornost platitelja i odgovorne osobe platitelja računa.
Popis informacijskih posrednika koji su se povezali sa FINA-om kao centralnom platformom za izdavanje e-računa objavljuje Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta na svojoj mrežnoj stranici: https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun.
    Za manje poduzetnike, FINA je razvila posebnu aplikaciju putem koje je malim poduzetnicima omogućeno izdavanje e-računa sukladno zahtjevima iz Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi, koji su prihvatljivi za TEKIJA d.o.o. kao javnog naručitelja. Više o tome možete pročitatina poveznici: https://www.fina.hr/e-racun-za-poslovne-subjekte.
    Ovim putem Vas također obavještavamo da se odredbe navedenog Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018)  temeljem Mišljenja nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta- Uprave za trgovinu i unutarnje tržište, Klasa: 330-01/19-01/346, Urbroj:526-05-01-02/1-19-3 od 10. travnja 2019.godine, ne odnose na račune izdane za obavljene komunalne usluge pravnim i fizičkim osobama, stoga ukoliko ste korisnik vodnih usluga koje isporučuje TEKIJA d.o.o., molimo Vas da naše račune za isporučene komunalne usluge i dalje zaprimate i vršite po njima plaćanja sukladno dosadašnjoj poslovnoj praksi.

S poštovanjem,

Direktor:
v.r.   Ante Kolić, dipl. ing.

Potpisivanje ugovora za izvođenje radova

23. svibnja 2019. godine

POTPISIVANJE  UGOVORA ZA  IZVOĐENJE RADOVA  ZA PROJEKT
Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega

U prostoru vijećnice Grada Požege, dana 22.05.2019. godine izvršeno je potpisivanje ugovora za izvođenje radova u sklopu provođenja  projekta poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega između Tekije d.o.o. kao naručitelja i  odabranog ponuditelja: zajednica ponuditelja: Koming d.o.o., Koprivnica; Niskogradnja Marijanović d.o.o., Kaptol; Promet građenje d.o.o., Požega.

Ukupna vrijednost predmetnih radova iznosi  114.674.755,34 kune i sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Ugovor su potpisali direktor Tekije d.o.o. Požega Ante Kolić i   predstavnik zajednice ponuditelja izvođača direktor tvrtke Koming d.o.o.  iz Koprivnice Nedeljko Potroško.

Predmetni radovi podijeljeni su u tri grupe, a odnose se na izgradnju magistralnog vodovoda Požega - Velika i DMA zone, izgradnju  kanalizacijskih mreža naselja Marindvor, Štitnjak, Kunovci, Bankovci, Trenkovo i Trnovac te izgradnju odnosno zamjena postojećih  kanalizacijskih mreža grada Požege.

Svečanom potpisivanju ugovora nazočili su gradonačelnik grada Požege Darko Puljašić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, njegov zamjenik Damir Vukmirić, gradonačelnica grada Pleternice Antonija Jozić, zamjenik gradonačelnika Požege Mario Pilon, načelnik općine Velike Vlado Boban, načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić, direktor vodnogospodarskog odjela za srednju i donju Savu Davorin Piha te voditelj požeške ispostave Hrvatskih voda Miroslav Taborski.

Istaknuto je da će se  izgradnjom sustava vodovoda, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Požege i okolice,  pridonijet  poboljšanju kvalitete življenja i zaštiti čovjekove okoline.    

View the embedded image gallery online at:
https://tekija.hr/novosti.html#sigProId853a3e166a

Stranica 1 od 6